Kursy Unijne

Agnieszka Kułaczkowska School of English informuje, że realizuje projekt „Językowy zawrót głowy w województwie wielkopolskim”, nr 08.02.00-30-0001/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:01.10.2019-31.08.2020
Wartość projektu: 593 990,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE : 534 591,22 zł

Cel projektu: Nabycie kwalifikacji językowych przez min.90% wśród 310 dorosłych mieszkańców województwa wielkopolskiego (wg Kod.Cyw.) w wieku aktywności zawodowej, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji językowych, o niskich kwalifikacjach(z wykształceniem do ISCED3 włącznie) i/lub osób w wieku 50 lat i więcej, które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji z języka angielskiego do poziomu biegłości A1i/lubA2 (wg ESOKJ) w okresie 01.10.2019 do 31.08.2020.
Cel ten przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 8.2 wg UWRPO i WRPO2014+ i jest z nim spójny, poprzez nabycie nowych kompetencji językowych mieszkańców Wielkopolski.

Biuro projektu: ul. Sosnowa 3, 62-007 Jerzykowo
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w zakładce "Do pobrania".

 
Zakup podręczników do projektu. Rozeznanie rynku  
Harmonogram wsparcia w projekcie Językowy zawrót głowy w województwie wielkopolskim Egzaminy w projekcie
Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie 2019 Harmonogram zajęć w projekcie lipiec/wrzesień - aktualizacja
 
Informacja o zajęciach online